דלג לתוכן ראשי

תנאי שימוש – אתר מדרסה

א. מבוא

שלום רב וברוך הבא לאתר האינטרנט של "מדרסה", המאפשר למידה מקוונת של השפה הערבית באמצעות קורס אינטראקטיבי מתקדם, וכן שימוש בתכנים נוספים, שיתוף דעות וחוויות בקשר לשפה הערבית.

מדרסה – בית ספר לערבית (ע"ר), הינה עמותה רשומה בהתאם לחוק העמותות, תש"ם-1980, המקיימת מיזם חברתי-קהילתי-טכנולוגי ללימודי ערבית מדוברת במטרה לקדם תקשורת בין מגזרית במדינת ישראל.

עלייך לקרוא את תנאי שימוש אלו בעיון, בטרם שימוש באתר. כל שימוש באתר כפוף לתנאי שימוש אלו, למדיניות הפרטיות ולהוראות הדין הרלוונטי. ובעצם השימוש באתר, אתה מביע הסכמתך לאמור בהם. במידה ואינך מסכים לאיזה מתנאי השימוש, אנא הימנע משימוש באתר.

מבוא זה מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש.

תנאי השימוש הינם הסכם משפטי מחייב בין כל משתמש באתר לבין מדרסה, ואין לראות בו הסכם לטובת צד שלישי כלשהו.

 • תנאי השימוש מופנים ומתייחסים לנשים וגברים כאחד, ומנוסחים בלשון זכר למען הנוחות בלבד.
 • בכל מקום שבו הוראות תנאי השימוש מופנות כלפי יחיד, יחולו הוראות אלו גם כלפי רבים, ולהפך.
 • כותרות הסעיפים לתנאי השימוש הינן לצורכי התמצאות בלבד, ולא ישמשו לפרשנותו.
 • בכל מקרה של סתירה בין תנאי השימוש לפרסומים אחרים של מדרסה, לרבות בעיתונות הכתובה ו/או ברדיו ו/או באתרי אינטרנט אחרים ו/או במדיה חברתית (כגון פייסבוק, אינסטגרם, ניוזלטר, פורומים וכדומה), יגברו הוראות תנאי השימוש אלו כפי שיתעדכנו מעת לעת.

בתנאי שימוש אלה:

"האתר" – אתר האינטרנט שכתובתו https://madrasafree.com.

"מדרסה"- בית ספר לערבית (ע"ר) - עמותה, להנגשתהשפה הערבית לציבור הישראלי (מ.ע580616498) ו/או מי מטעמה.

"כוח עליון"– כל גורם שאיננו בשליטתה הישירה של מדרסה, ואין לה ו/או לא אמורה להיות לה אפשרות סבירה להשפיע על גורם זה. לרבות אך לא רק: אסון טבע ו/או פגיעה ברשת החשמל ו/או פגיעה ברשת האינטרנט ו/או תקלה אצל ספק האינטרנט של המשתמש ו/או תקלה אצל מדרסהו/או תקלה אצל ספק האינטרנט של מדרסהו/או פגיעה ברשתות התקשורת.

"שימוש באתר"- גלישה ו/או צפייה באתר ו/או באחד או יותר מדפי האינטרנט שכלולים ומקושרים באתר (באופן ישיר או עקיף, ולרבות התכנים הכלולים בהם, כולם או חלקם), שימוש בתכניםהמופיעיםבאתר , וכן כל פעילות אחרת שניתן לבצע במסגרת האתר ו/או בקשר לאתר, בכל אמצעי תקשורת שהוא.

"מטרת שימוש"- המטרה שלשמה נעשה השימוש באתר.

"שימוש פרטי"– שימוש המיועד למטרות פרטיות ואישיות בלבד של המשתמש.

"שימוש עסקי"- שימוש שאינו לשימוש פרטי.

ב. השימוש באתר

 1. השימוש באתר, עשוי להיות כרוך ברישום ומסירת פרטים ומידע אישי לצורך הרשמה לקורס מקוון. שים לב! אינך חייב על-פי חוק למסור את הפרטים והמידע האישי. מסירתם תלויה בהסכמתך וברצונך החופשי בלבד. מסירת פרטים שגויים, או אי מסירת מלוא הפרטים הנדרשים, עלולים למנוע ממך את האפשרות להשלים את הרישום או להשתמש בחלק משירותי האתר, לפגוע באיכות השירות הניתן לך או באפשרות לקבלו, וכן לפגוע ביכולת ליצור איתך קשר, במידת הצורך.
 2. היתר שימוש (פרטי): השימוש באתר ובתכנים המוצעים בו הינו חינמי ומיועד למטרת שימוש פרטי. אין להשתמש באתר ובתכנים המוצעים בו לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאינה לצורך שימוש אישי ופרטי.
 3. ככל שברצונך לעשות בשירות שימוש עסקי (לדוגמא, כחלק מהדרכת עובדים בחברה), חינוכי (לדוגמא, כחלק ממערכי שיעור של קורס או שיעור המועבר לסטודנטים / תלמידים) או שימוש אחר שאינו שימוש פרטי ואישי, נבקשך לפנות אלינו בנושא, אל כתובת הדוא"ל: [email protected] על מנת שנוכל לבחון את פנייתך.
 4. תנאי שימוש אלה, ביחד עם מדיניות הפרטיות של האתר, הינם הבסיס לשימוש באתר, וכל שימוש באתר ובתכניו, מעבר לאישור תנאי שימוש אלו, כפוף ומותנה גם להסכמתך למדינות הפרטיות של האתר במלואה. לעיון במדיניות הפרטיות של האתר הקש כאן.
 5. מדרסה עשויה ויכולה לשנות (בדרך של שינוי, מחיקה, הסרה, הורדה, הוספה, לרבות הוספת תנאים) את תנאי השימוש באתר מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי בכפוף להוראות הדין. השימוש באתר יהיה כפוף לתנאים החדשים לאחר השינוי ולפיכך עליך לקרוא את תנאי השימוש בכל פעם שהנך עושה שימוש באתר.
 6. מדרסה שומרת לעצמה את הזכות לגבות תשלום בגין שימוש באתר בכפוף לכך שגביית תשלום כאמור תפורסם מראש ותאושר מראש על ידי המשתמש.
 7. לצורך שימוש בקורס המקוון המוצע על ידי האתר, עלייך להירשם לאתר על ידי לחיצה על קישור ה"כניסה" ולאחר מכן הזדהות עם שם משתמש וסיסמא למשתמש רשום או לערוך רישום לאתר על ידי לחיצה על הקישור "צור חשבון".סימון התיבות, מילוי הפרטים בהליך ההרשמה ולחיצה על כפתור חשבון חדש, מהווה את אישורך כי קראת את כלל התנאים המופיעים בהליך ההרשמה, בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות, הבנת אותם והנך מסכים להם.
 8. אי-תקפותה ו/או ביטולה ו/או בטלותה של הוראה כלשהי מהוראות תנאי השימוש ו/או התנאים הנוספים לא תפגע בתוקף המלא של כל יתר ההוראות.
 9. למניעת ספק, האמור בתנאי שימוש אלו, הנו בנוסף לכל זכות המוקנית למדרסה על פי כל דין.
 10. מובהר כי בכל מקום בתנאי השימוש בו נאמר או משתמע כי מדרסה תבצע דבר מסוים ו/או תחליט בעניין מסוים ו/או תקבע דבר מסוים, או בו מוקנית למדרסה, במפורש או מכללא, הזכות, הסמכות ו/או שיקול הדעת לבצע דבר מסוים, תפעל מדרסה (או תחליט שלא לפעול) בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא חובת הנמקה, ופעולתה של מדרסה תהא סופית ובלתי ניתנת לערעור, ולא תהא לך כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה בגין פעילותה של מדרסה (או אי פעילותה) כאמור.

מי רשאי להשתמש באתר

 1. רשאי להירשם ולעשות שימוש באתר כל אדם העומד בכל התנאים וההגבלות הבאות:
  • כל מי שבעל כשירות משפטית.
  • בעל תיבת דואר אלקטרוני.
 2. האתר מוגש לך AS-IS נכון למועד כניסתך לאתר. יחד עם זאת, השימוש באתר איננו מבטיח כי כל מערכותיו וחלקיו יהיו זמינים ושמישים לכלל המשתמשים.
 3. הנך מצהיר כי כל מידע שתמסור באתר הינו נכון ומדויק.
 4. הנך מצהיר כי המידע שנמסר על ידך נמסר מרצונך החופשי ללא שום כפיה או שידול.
 5. הנך מצהיר ומתחייב כי לא תעשה שימוש באתר שלא למטרותיו וכן לא תעשה בו שימוש לא חוקי ולמטרות פסולות, ובין היתר הנך מתחייב כי לא תעשה בו שימוש לצורך:
  • העלאת תכנים ו/או מידע שאין לך בהם זכות שימוש ו/או אינם שייכים לך ו/או שהם עלולים להפר זכויות קנייניות מכל מין וסוג שהוא (לרבות: זכות יוצרים, פטנטים, סימני מסחר, מדגמים, זכות לפרטיות וכיוצא באלה).
  • הפרעה, שיבוש, הגבלה או מניעת השימוש באתר, בין בעבור מדרסה ובין למשתמשים אחרים.
  • העלאת תכנים ו/או מידע במטרה לפרסמם (ואף אם אלו הועלו שלא למטרות רווח).
  • העלאת תכנים ו/או מידע שיש בו כדי לפגוע, להעליב, להוציא דיבה, להשמיץ, לאיים, או שהוא עלול להוות חומר פוגעני, וולגרי, או פורנוגרפי או שהוא אסור בפרסום או לשימוש.
  • העלאת תכנים ו/או מידע שאינם מדויקים ו/או כוזבים ו/או מסולפים ו/או מטעים ו/או שקריים.
  • העלאת תכנים ו/או מידע שיש בו כדי להזיק לאתר ו/או למשתמשים אחרים, כגון תוכנות מזיקות, שורות קוד, וירוסים, "סוס טרויאני" או כל תוכנה אחרת שיש בה כדי לפגוע במהלך התקין של האתר ו/או השימוש בו ו/או השימוש למשתמשים אחרים ו/או שעלול לגרום נזק לאתר ו/או למשתמשים בו ו/או לציוד ולמחשבים.
  • לשבש ו/או להאט ו/או למנוע תקשורת בין האתר לבין המשתמשים בו ו/או לכל צד שלישי אחר ו/או תקשורת בתוך האתר עצמו ו/או את מהלכו התקין של האתר.
  • קבלת מידע שאינך מורשה לצפות בו ו/או כניסה לא חוקית לאזורים ו/או חלקים באתר שאינך מורשה להיכנס אליהם ו/או קבלת מידע ממחשבים אחרים ו/או משתמשים אחרים (לרבות מידע אישי, סיסמאות ודוא"ל(.
  • שימוש ברובוטים או תוכנות טקסט אחרות מכל מין וסוג שהוא, לרבות כאלה שנועדו לשם הכנסת מידע ו/או קבלת מידע באופן אוטומטי.
  • לרשום אחרים ולפתוח עבורם חשבונות וסיסמאות.
  • לשדל, לסייע או לעזור לאחר על מנת לעשות כל פעולה שאיננה מורשית באתר, לרבות הפעולות המנויות לעיל.
 6. מדרסה שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי למנוע כל פעילות אסורה באתר, לרבות מניעת גישה לאתר ממשתמשים רשומים ומחיקת תכנים שהועלו על ידי משתמשיםרשומים, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לה על פי כל דין.
 7. מדרסה עושה כל מאמץ לנטר את התכנים המובאים באתר, עם זאת אינה יכולה להיות אחראית לתכנים שלא הועלו על ידה ולכן מחובת המשתמש לוודא את נכונותם בטרם ביצוע העלאת או עשיית שימוש בתכנים האמורים.
 8. מדרסה שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאתר ו/או לחלקים ממנו, לכל משתמש, לרבות משתמשים רשומים ו/או כאלה שעשו שימוש בעבר באתר, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהתראה מוקדמת.
 9. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מדרסה עשויה למנוע שימוש באתר, למשתמש, משתמש רשום או לכלל הציבור בכל מקרה בו:
  • הופר תנאי מתנאי השימוש באתר.
  • נמסרו פרטים שאינם נכונים ו/או מלאים ו/או מסירת פרטים שגויים ו/או כוזבים על ידי משתמש.
  • בוצע מעשה או מחדל שיש בו כדי להביא לחשש לפגיעה במדרסה, באתר, בציוד מדרסה, במידע המצוי במדרסה ו/או במשתמשים אחרים.
 10. מדרסה רשאית להפסיק את פעילות האתר, כולו או חלקו, באופן זמניאו לצמיתות, להפסיק את מתן השירותים ו/או הצגת התכניםשבאתר, כולם או חלקם, לצמצמם ו/או להגבילם כל זאת מבלי כל הודעה.

רישום לאתר

 1. כאמור לעיל, חלק מתכני האתר מיועדים למשתמשים רשומים בלבד. במקרה ותחליט להירשם לאתר תיצור לעצמך שם משתמש וסיסמה. הנך מצהיר כי שימושך בשם המשתמש והסיסמה יהא אישי וכי הנך מתחייב לנקוט בכל האמצעים הנדרשים לצורך שמירת פרטי זיהוי אלו באופן סודי וראוי (לרבות אי שמירת הפרטים במחשב ואי מסירתם לגורם אחר) וכי לא תאפשר לכל צד שלישי לעשות בו שימוש. מדרסה לא תישא באחריות כלשהי, לכל פגיעה ו/או נזק בעקבות שימוש של צד שלישי כלשהו, בשם המשתמש או סיסמה של המשתמשים באתר.

תרומות ומדיניות ביטול תרומה

 1. מדרסה מאפשרת באמצעות אתר זה לתרום כסף לטובת פעילות העמותה - ניתן לשלם בכרטיס אשראי בתשלום אחד או בתשלומים עיתיים, בתרומה חודשית מתחדשת, וכמו כן ניתן לשלם באמצעות PAYPAL.
 2. בעת מתן תרומה באמצעות כרטיס אשראי תתבצע בדיקת הכרטיס מול חברת האשראי והגולש יקבל תשובה מידית באשר למצב העסקה והאם התקבלה או נדחתה.
 3. פעולת התרומה באמצעות האתר מאובטחת בהתאם לתקינה הנדרשת על ידי חברות הסליקה בישראל.
 4. לאחר אישור התרומה, תשלח אל התורם הודעת דואר אלקטרונית ובה קבלה בגין התרומה שבוצעה על ידו.

מדיניות ביטול תרומה / עסקה

 1. מבצע תרומה יהיה רשאי לפנות לעמותה בבקשה לשינוי פרטי החיוב / ביטול עסקה. ניתן לבטל עסקה בתוך 14יום מיום שבוצעה פעולת התרומה באינטרנט או בטלפון ע”פ חוק הגנת הצרכן 1981.העמותה תבצע את השינוי הנדרש בהתאם למדיניות הנהוגה באותה עת בחברת האשראי. במידה וחברת האשראי תחייב את העמותה בעמלה בגין הפעולה, יחויב מבצע הפעולה בעמלה כאמור. העמותה תבצע ביטול או שינוי סכום תרומה על פי בקשת התורם
 2. אין למסור פרטים כוזבים. מילוי פרטים כוזבים בטופס התרומה או מתן פרטים כאמור בתרומה טלפונית מהווים עבירה פלילית. גולש שיעבור עבירה זו צפוי להליכים משפטיים, פליליים ואזרחיים.
 3. אם עסקה לא אושרה על ידי חברת האשראי, יקבל מבצע הפעולה הודעה בהתאם. כדי להשלים את הפעולה על מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם העמותה, במס' טלפון 050-2827200

שימוש במידע

 1. הנך מצהיר כי מדרסה רשאית להשתמש במידע (כהגדרת מונח זה במדיניות הפרטיות) בהתאם לתנאי השימושומדיניות הפרטיות.
 2. ככל שתבחר לתמוך במדרסה ולהעניק תרומה, בהתאם למפורט באתר, הנך מסכים כי מדרסה תעשה, ככל שתידרש לכך, שימוש בפרטי כרטיס האשראי ותעודת הזהות שהזנת /מסרת לצורך פנייה לחברת כרטיסי האשראי הרלוונטית על מנת לאמת את זהותך וכן לצורך השלמת הליך מתן התרומה.
 3. הנך מאשר כי אתה מסכים לקבלת דברי פרסומת כאמור בסעיף 30א. לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982 ("חוק התקשורת") וכן לקבלת דיוור ישיר על פי חוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981 ("חוק הגנת הפרטיות") ממדרסה.
 4. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הנך מסכים ומאשר לקבל עדכונים, הטבות, מבצעים, פרסומות, מידע שיווקי, דיוור ישיר ו/או הצעות לרכישת מוצרים או שירותים ממדרסה לנייד, למייל, באמצעות פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי, הודעה אלקטרונית, הודעת מסר קצר ו/או כל אמצעי תקשורת אחר.
 5. בכל מקרה בו תחליט שאינך מעוניין לקבל את הדיוור הישיר או הפרסומות כאמור, עליך להודיע למדרסה על כך בכתב באמצעות הדוא"ל [email protected] או בכתב לכתובת רמב"ן 39 ,ירושלים עבור "עמותת מדרסה – בית ספר לערבית (ע"ר)". ניתן לקרוא עלינו פרטים נוספים באתר העמותות של ישראל – גיידסטאר.

אבטחת מידע

 1. מדרסה עושה כל מאמץ לאבטח את המידע באתר, בהתאם לנהוג ולמקובל באתרים מסוג זה. מאחר ומדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרותה של מדרסה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות, ומדרסה איננה מבטיחה ואיננה ערבה לכך, כי מסדי הנתונים שלה, לרבות מידע שאתה מסרת, לא יפרצו וכי מידע כזה יגיע לצד ג' שאיננו מורשה וכל עוד היא תנקוט באמצעים סבירים היא לא תהיה אחראית לכל נזק, מכל מין וסוג שהוא, שייגרם לך כתוצאה מפריצה למסדי הנתונים שלה ו/או לאתר ו/או למחשביה.
 2. העברת מידע בדבר אמצעי תשלום ופרטי כרטיסי אשראי באתר נשמר על ידי מדרסה באמצעי אבטחה נדרשים ולא יעשה על ידי מדרסה שימוש בפרטי מידע אלה שאיננו למטרות האמורות בתנאי שימוש אלה. מדרסה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל מין וסוג שהוא – לרבות שימוש בכרטיס האשראי שלך באופן שאיננו מורשה ושאינו חוקי – כתוצאה ממקרים שאינם בשליטת מדרסה ו/או מקרים שהם בגדר כוח עליון ו/או כתוצאה מאובדן המידע.

קנין רוחני

 1. כל המידע המצוי באתר הינו רכושה הבלעדי של מדרסה. לעניין זה מידע – כל חומר ונתונים ובכלל זה מידע הנוגע לפעילויות העמותה, תוכנות מחשב ושורות קוד, נוסחאות, תכנים, תמונות, סרטונים, מילים, ביטויים, ציורים, שרטוטים, רישומים, סרטים, אודיו ולרבות עיצובם.
 2. האתר כולל מידע המהווה קנין רוחני של מדרסה ו/או של צדדים שלישיים ובכלל זה פטנטים, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, מדגמים, סימני מסחר, תוכנות מחשב ושורות קוד, נוסחאות, תמונות, מילים, ביטויים, ציורים, שרטוטים, רישומים, סרטים, אודיו וכיוצא באלה.
 3. מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת תחת תנאי שימוש אלו, המידע מוצג לשימושך האישי בלבד וחל איסור לעשות כל פעולה במידע – כולו או חלקו – שיש בה כדי לפגוע בזכויות קנין אלה ולרבות, להעתיק, לשכפל, להפיץ, להעביר, להציג, לפרסם, לשדר, להציג, לערוך את המידע, לשנותו, לשפרו, ליצור יצירה נגזרת, למכור ו/או לסחור בו.

אחריות

 1. מדרסה אינה מתחייבת לפעילות רציפה של האתר. ייתכן שפעילות האתר תשובש או תופסק מטעמים שונים, והנך מצהיר כי לא תהא לך כל טענה למדרסה בקשר לכך.
 2. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מדרסה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבצע פעולות תחזוקה ו/או ריענון לאתר ו/או שינוי עיצוב לאתר ו/או כל פעולה אחרת שייתכן ותמנע את הגישה לאתר.
 3. אופן הצגת התכנים באתר כפוף לשיקול דעתה הבלעדי של מדרסה.
 4. האתר על תכניו והמידע המצוי בו נועד לשימושך כפי שהוא. על אף שמדרסה עושה כפי יכולתה על מנת שהמידע והתכנים באתר יהיו אמינים, נכונים ומדויקים עשויים ליפול שגיאות ו/או אי דיוקים ו/או שיבושים במידע ובתכנים. מדרסה לא תהיה אחראית לכל נזק, מכל מין וסוג שהוא, שייגרם לך כתוצאה מכך.
 5. באתר מצויים קישורים לאתרים חיצוניים, כמו גם שחלק מהמידע המופיע באתר נסמך על מידע המגיע מצדדים שלישיים. מדרסה איננה ערבה לכך, כי המידע המצוי אצל צדדים שלישיים הינו אמין ומדויק והנך יודע כי המדרסה לא בדקה את אמינות המידע של אותם צדדים שלישיים ונכונותו. מדרסה איננה אחראית בכל אופן למידע זה והיא לא תהיה אחראית לכל נזק, מכל מין וסוג שהוא שייגרם לך כתוצאה מהסתמכות על מידע זה.
 6. באתר מצויתוכן שיווקי (כגון: באנרים, פרסומות וכדומה)של מפרסמים חיצוניים.מדרסה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לך ו/או למי מטעמך כתוצאה מתוכן שיווקי באתר.
 7. מדרסה איננה ערבה לכך כי במהלך השימוש באתר תהיה התקשורת עמך או עם משתמשים אחריםתקינה ואיכותית. מדרסה לא תהיה אחראית לנזק שייגרם לך כתוצאה מאי יכולת לגשת לאתר, כתוצאה מניתוקים, תקלות טכניות של ספקי האינטרנט, בעיות במערכות המחשוב ו/או שיבושי קשר במהלך ההתקשרות עם האתר ו/או בגין הפסקת הפעילות באתר – כולו או חלקו – ו/או בגין הפסקת מתן השירותים באתר – כולם או חלקם.
 8. מדרסה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לך ו/או למחשב ו/או לציוד אחר כתוצאה מהשימוש באתר ו/או כתוצאה משמירת מידע במחשבך, לרבות תוכנות ושורות קוד, אשר הגיעו ממחשביה של מדרסה.
 9. במידה ואינך מרוצה מהאתר הסעד היחיד והבלעדי העומד לרשותך הוא הפסקת השימוש באתר.
 10. האמור באתר ובתכניו ולרבות המידע הכלול באתראיננו מהווה הצעה, שידול ו/או ייעוץ לביצוע עסקאות עם מדרסה ו/או עם כל צד ג' שהוא.
 11. כל קשר וירטואלי או אחר שלך או צד ג' מטעמך עם מי מהמשתמשים האחרים באתר, וזאת בין בהתכתבות ו/או בצ'ט ו/או במסגרת "פגישות" הנערכות עם משתמשים אחרים באתר ו/או בכל דרך אחרת, הינו באחריותך הבלעדית.מדרסה איננה אחראית בכל אופן לקשר זה והיא לא תהיה אחראית לכל נזק, מכל מין וסוג שהוא שייגרם כתוצאה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל לנזקים פיזיים, נפשיים, כספיים, רגשיים ואחרים.

שיפוי

 1. הנך מתחייב לשפות את מדרסה ו/או מי מטעמה, בגין כל נזק, הוצאה, הפסד, תשלום ו/או אובדן רווח שייגרמו להם, לרבות שכר טרחת עורכי דין והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי שימוש אלה על ידך ו/או על ידי מי מטעמך.
 2. הנך מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד מדרסה בגין הפרת זכויות קנין רוחני וזכויות פרטיות בכל הנוגע למידע ו/או תוכן כלשהו אשר יועלה על ידך לאתר, אלא אם מדרסה פעלה בזדון ובניגוד לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות.

הודעות

 1. הודעות ניתן לשלוח לכתובת הדואר או הדואר האלקטרוני שמסרת במהלך הרישום לאתר ולמדרסה בהתאם לדרכי התקשורת המופיעות בעמוד "צרו קשר" ויצירת קשר באתר. כל הודעה אשר יש לשלוח מצד אחד לשני, למעט אם נאמר אחרת במסמך זה, תעשה בדואר רשום או במסירה ידנית או בדואר אלקטרוני ויראו כל הודעה שנשלחה בדואר רשום כאילו התקבלה ע"י הנמען, עשרה ימי עסקים לאחר מסירתה למשרד הדואר ואם נמסרה ביד או נשלחה בדואר אלקטרוני, בעת מסירתה ואם נשלחה למדרסה – בלבד שנתקבל אישור מסירה ממחשבי מדרסה על קבלת ההודעה.

המחאת זכויות

 1. מדרסה תהא רשאית להמחות את זכויותיה בכל עניין הקשור באתר, לכל גורם שיקבל על עצמו את תנאי שימוש אלו.

תניית שיפוט

 1. הדין החל על האתר ועל כל עניין קשור בו (לרבות תנאי שימוש אלו), ובכל מקרה של סכסוך משפטי בקשר ישיר ו/או עקיף לאתר ו/או לשימוש באתר, הינו הדין הישראלי בלבד. הסמכות הייחודית והבלעדית לדון בכל מחלוקת או סכסוך משפטי, הקשורים בקשר ישיר ו/או עקיף לאתר ו/או לשימוש באתר, נתונה לבית המשפט המוסמך במחוז תל-אביב-יפו(ולא לכל ערכאה אחרת).

TERMS OF USE—MADRASA WEBSITE

Introduction

Hello and welcome to the “Madrasa” site, which facilities online learning of the Arabic language by means of an advanced interactive course, as well as the use of additional content andthe sharing of opinions and experiences related to the Arabic language.

Madrasa—School for Arabic (Registered Amuta (NPO)), is an amuta (non-profit organization) registered in accordance with the Amutot Law, 5740-1980, which maintains asocial, technological, community-oriented initiative for learning Colloquial Arabic with the objective of advancing inter-sectoral communication in the State of Israel.

You must read these Terms of Use carefully, before using the site. Any use of the site is subject to these Terms of Use, the Privacy Policy and the provisions of applicable law. And by actually using the site, you agree to be bound by its content. In the event that you do not agree to any of these Terms of Use, please refrain from using the site.

This introduction constitutes an integral part of the Terms of Use.

These Terms of Use serve as a binding legal agreement between every user of the site and Madrasa, and should not be regarded as an agreement for the benefit of any third party whomsoever.

· These Terms of Use are directed to and refer to both genders, and have been drafted in the masculine gender for the sake of convenience only.

· Wherever provisions of these Terms of Use refer to the singular, such provisions shall apply also to the plural, and vice versa.

· The section headings in these Terms of Use are for orientation purposes only, and shall not be used to interpret them.

· In the event of any contradiction between these Terms of Use and other publications of Madrasa, including in the written press and/or over the radio and/or on other internet sites and/or social media (such as Facebook, Instagram, Newsletter, forums, etc.), the provisions of these Terms of Use shall prevail, as shall be updated from time to time.

In these Terms of Use:

“the Site”—the internet site whose address is https://madrasafree.com.

“Madrasa”—School for Arabic (Registered Amuta), an amuta for making the Arabic language accessible to the Israeli public (amuta no.580616498) and/or anyone on its behalf.

“Force Majeure”—any circumstance that is not within the direct control of Madrasa, and Madrasadoes not have and/or should not have any reasonable possibility of influencing such circumstance, including, without limitation: a natural disaster and/or damage to the power grid and/or damage to the internet network and/or a malfunction of a user’s ISP and/or a malfunction at Madrasa and/or a malfunction of Madrasa’s ISP and/or damage to the communicationsnetwork.

“Use of the Site”—browsing and/or viewing the Site and/or one or more of the web pages that are embedded within the Site and related to it (whether directly or indirectly, including the contentincluded in it, whether in whole or in part), use of the content appearing on the Site, as well as any other action that may be performed within the ambit of the Site and/or related to it, by any means of communication whatsoever.

“Purpose of Use”—the purpose for which Use of the Site is made.

“Personal Use”—use intended for only the private and personal purposes of the user.

“Business Use”—use that is not Personal Use.

Use of the Site

1. Use of the Site, might be subject to the registration and submission of personal details and information for the purpose of registering for the online course. Pay attention! You are under no obligation, by law, to submit such personal details and information. The submission of them depends solely on your consent and free will. The submission of erroneous details, or the failure to provide full details as required, might prevent you from completing the registration process or using some of the services of the Site, might affect the quality of the service that is given to you or the possibility of receiving it and might also affect the ability of communicatingwith you, to the extent required.

2. Permitted Use (Personal): Use of the Site and the content offered on it is provided free of charge and is intended for the purpose of Personal Use. No use may be made of the Site and the content offered on it for any purpose, whether commercial or non-commercial, that is not for the purpose of Personal Use.

3. In so far as you would like to make Business Use of the service (for example, as part of the training of employees in the company), educational use (for example, as part of the lesson planning of the course or when teaching a lesson to students/pupils) or any other use that is not Personal Use, we ask that you contact us in the matter at the following e-mail address: [email protected]so that wecan consider your enquiry.

4. These Terms of Use, together with the Privacy Policy of the Site, form the basis for Use of the Site, and any Use of the Site and its content extending beyond the acceptance of these Terms of Use, is also subject to and conditional upon you consenting to the Privacy Policy of the Site in its entirety. To view the Privacy Policy of the Site, click here.

5. Madrasa may and can modify(by amending, deleting, removing, downloading, adding, including the addition of new terms and conditions) these Terms of Use of the Site from time to time in its sole discretion subject to the provisions of law. Use of the Site will be subject to the new terms and conditions following their amendment and, therefore, you must read these Terms of Use every time that you make Use of the Site.

6. Madrasa reserves the right to charge a fee for Use of the Site, subject to such payment obligation being published in advance and the user having consented in advance to pay such fee.

7. For the Purpose of Use of the online course offered by the Site, you will need to register on the Site by clicking on the “[*Entrance*] [*Sign in*]” [Madrasa – what is the correct term?]link and thereafter identifying yourself with a username and password for a registered member or by registering on the Site by clicking on the link “Create an Account”. Marking the checkbox, completing the details during the registration process and clicking on the “new account” button, constitute your confirmation of having read all of the terms and conditions appearing during the registration process, these Terms of Use and the Privacy Policy, your understanding of them and your agreement with them.

8. The expiry and/or cancellation and/or invalidity of any provision whatsoever of these Terms of Use and/or of additional terms and conditions shall not affect the fullvalidity of all the remaining provisions.

9. For the avoidance of doubt, the foregoing in these Terms of Use, are in addition to any right conferred on Madrasa according to law.

10. It should be clarified that wherever stated in these Terms of Use or it can be construed from them that Madrasa will engage in specific activity and/or will decide on a specific matter and/or will make a determination regarding a specific matter, or there will be conferred on Madrasa, expressly or impliedly, the right, authority and/or discretion to engage in specific activity, Madrasa will act (or will elect not to act) in its sole discretion, without it being required to explain same, and the action taken by Madras will be final and unappealable, and you will not be able to raise any claim and/or argument and/or make any demand with respect to Madrasa’s action (or failure to act) as mentioned above.

Who May Use the Site

11. Anyone who complies with the following conditions and limitations may register and make Use of the Site:

11.1. Anyone who is legally competent.

11.2. The owner of an electronic mailbox.

12. The Site is provided to you AS-IS when you enter it. Nonetheless, Use of the Site does not guarantee that all of its systems and components will be available and usable for all users.

13. You declare that all the information that will be provided by you on the Site is correct and accurate.

14. You declare that the information provided by you was given with your free will, without any coercion or persuasion.

15. You declare and undertake that you will not make any Use of the Site that does not fulfill its objectives and that you will not make any unlawful use of it and for improper purposes and, among other things,you undertake that you will not make any use of it in order to:

15.1. Upload content and/or information which you are not entitled to use and/or which does not belong to you and/or which might infringe intellectual property rights of whatsoever type and nature (including: copyright, patents, trademarks, designs, privacy rights, etc.).

15.2. Disturb, disrupt, limit or prevent Use of the Site, whether for Madrasa or other users.

15.3. Upload content and/or information for advertising/promotional purposes (even if they were uploaded not for profit-making purposes).

15.4. Upload content and/or information that is intended to harm, insult, slander, defame or threaten, or that may constitute material that is offensive, vulgar or pornographic or whose publication or use is prohibited.

15.5. Upload content and/or information that is inaccurate and/or false and/or deceptive and/or misleading and/or untrue.

15.6. Upload content and/or information that can harm the Site and/or other users, such as harmful software, lines of code, viruses, “Trojan horse” or any other software that can harm the proper operation of the Site and/or its use and/or its use by other users or that might cause harm to the Site and/or its users and/or equipment and computers.

15.7. Disrupt and/or slow down and/or prevent communication between the Site and its users and/or any other third party and/or communication within the Site itself and/or during the proper operation of the Site.

15.8. Receive information that you are not authorised to view and/or gain unlawful entry to areas or parts of the Site that you are not authorised to enter and/or receiveinformation from other computers and/or other users (including personal information, passwords and e-mail details).

15.9. Use bots or other software text of whatsoever kind or nature, including that intended for the purpose of entering information and/or receiving information automatically.

15.10. Register others and create accounts and passwords on their behalf.

15.11. Persuade, assist or help someone else in order to perform any unauthorised actionon the Site, including the actions enumerated above.

16. Madrasa reserves the right, in its sole discretion, to prevent any prohibited activity on the Site, including preventing access to the Site by registered users and deleting content that has been uploaded by registered users, the foregoing without derogating from any other relief available to it according to law.

17. Madrasa is making every effort to monitor the content that is provided on the Site, however, it cannot be responsible for content not uploaded by it and, therefore, the user must ensure its correctness prior to uploading or using that content.

18. Madrasa reserves the right to prevent access to the Site and/or parts of it, to any user, including registered users and/or those having made Use of the Site in the past, all in accordance with its sole discretion and without the need for advance warning.

19. Without derogating from the foregoing, Madrasa may prevent Use of the Site, to any user, registered user or the general public in the event of:

19.1. Breach of these Terms of Use of the Site.

19.2. The submission of incorrect and/or incomplete details and/or the submission of erroneous and/or false details by a user.

19.3. The commission of an act or omission that may lead to concern of damage being caused to Madrasa, the Site, Madrasa’s equipment, the information in Madrasa’s possession and/or to other users.

20. Madrasa may cease operating the Site, wholly or partially, temporarily or permanently, cease provision of the services and/or the display of content on the Site, wholly or partially, narrow or limit them, all the foregoing without notice.

Registration on the Site

21. As stated above, some of the content on the Site is intended for registered users only. In the event that you decide to register on the Site, you will need to create for yourself a username and password. You declare that your use of the username and password will be personal and that you undertake to take all the required measures in order to preserve such identification details in confidence and in an appropriate manner (including not to retain such details on a computer and not to provide them to any other person) and that you will not allow any third party to use them. Madrasa shall bear no liability whatsoever, for any harm and/or damage due to the use by any third party whomsoever of the username or password of users of the Site.

Donations

22. Madrasa allows, through the Site,for money donations to be made for the benefit of the Madrasa’sactivities—payment can be made by credit card in one payment or by making periodical payments, bya monthly renewable donation and can also be made using PAYPAL.

23. At the time of making a donation by credit card, a credit card check will be performed with the credit card company and the surfer will receive an immediate answer regarding the status of the transaction and whether it was approved or rejected.

24. Making a donation through the Site is secured in accordance with the standard required by the Israeli clearing companies.

25. Following approval of the transaction, an e-mail message will be sent to the donor containing a receipt for the donation made by him.

Policies for Cancellation of a Donation/Transaction

26. The donor may contact Madrasa requesting to change the billing details/cancellation of the transaction. The transaction can be cancelled within 14 days from the date of making the donation on the internet or by telephone pursuant to the Consumer Protection Law, 1981. Madrasa will perform the requested changes in accordance with the customary policies of the credit card company at that time. In the event that the credit card company will debit Madrasa with commission for the cancellation, the person making the donationwill be charged with the said commission. Madrasa will attend to the cancellation or change in the amount of the donation at the request of the donor.

27. The submission of false details is prohibited. The submission of false details when completing the donation form or the provision of such false details when making a donation over the telephone constitutes a criminal offence. A user who commits such offence will be faced with legal, criminal and civil proceedings.

28. If a transaction has not been approved by the credit card company, the donor will be notified accordingly. In order to complete the operation, the donor should contact Madrasa by telephone, at telephone no. 050-2827200.

Use of Information

29. You declare that Madrasa may use information (as such term is defined in the Privacy Policy) in accordance with these Terms of Use and the Privacy Policy.

30. In so far as you shall elect to support Madrasa and make donations to it, as detailed on the Site, you agree that Madrasa can use, to the extent required, the credit card and identification details inputted/provided by you for the purpose of contacting the relevant credit card company in order to verify your identity as well as complete the donation process.

31. You confirm that you agree to receive advertisingmaterial as stated in section 30A of the Communications Law (Bezeq and Transmissions), 5742-1982 (“the Communications Law”) -and to also receivedirectmail in accordance with the Consumer Protection Law, 5741-1981 (“the Protection of Privacy Law”)from Madrasa.

32. Without derogating from the generality of the foregoing, you agree and confirm to receive updates, benefits, specials, advertisements, marketing material, direct mail and/or offers for the purchase of products or services from Madrasa by cellphone, e-mail, facsimile, automatic dialing system, electronic mail, short messaging service and/or by any other communication means.

33. Should you decide that you no longer wish to receive direct mail or advertising material as mentioned above, you must notify Madrasa about this in writing by e-mail to [email protected]or in writing to 39 RambanStreet, Jerusalem for Madrasa Amuta—School for Arabic (Registered Amuta (NPO)). You can read more about us on the site listing Israeli registered amutot (NPOs)—Guidestar.

Information Security

34. Madrasa makes every effort to protect the information on the Site, as is customary and acceptable on sites of this nature. Since actions are performed in an online environment, Madrasa cannot guarantee absolute immunity from infiltration, and Madrasa makes no promise or gives no guarantee that its databases, including information that you provide, will not be breached and that any such information will reach an unauthorised third party and that for so long as it will implement reasonable measures, it will not be liable for any damage, of whatsoever type or nature, that will be caused to you due to a breach of its databases and/or the Site and/or its computers.

35. The transfer of information with regard to payment means and credit card details on the Site, will be stored by Madrasa using the required protection means and Madrasa will not use any such details that are not intended to fulfill the objectives stated in these Terms of Use. Madrasa will not be liable for any damage of whatsoever type or nature—including use of your credit card in an unauthorised and unlawful manner—due to circumstances not within Madrasa’s control or events of Force Majeure and/or due to loss of the information.

Intellectual Property

36. All information located on the site constitutes the sole property of Madrasa. For this purpose “information” means—all material and data, including information relating to the activities of Madrasa, computer software and lines of code, formulas, content, pictures, videos, words, expressions, drawings, sketches, writings, films, audio and including designs.

37. The Site includes information that constitutes intellectual property of Madrasa and/or of third parties, including patents, copyright, trade secrets, designs, trademarks, computer software and lines of code, formulas, pictures, words, expressions, drawings, sketches, writings, films, audio, etc.

38. Without derogating from any other provision of these Terms of Use, the information is provided for your personal use only and it is prohibited to do anything with the information—whether in whole or in part—that would be deemed as affecting such proprietary rights, including copying, duplicating, distributing, transferring, displaying, advertising, broadcasting, presenting or editing the information, changing it, improving it, making a derivative work, selling and/or trading it.

Liability

39. Madrasa gives no undertaking with respect to the continuous operation of the Site. It is possible that operation of the Site will be disrupted or will be discontinued for various reasons, and you declare that you will not have any claim against Madrasa in this regard.

40. Without derogating from the generality of the foregoing, Madrasa may, in its sole discretion, perform maintenance activities and/or refresh the Site and/or change the design of the Site and/or take any other action that might prevent access to the Site.

41. The manner in which the content is presented on the Site is subject to Madrasa’s sole discretion.

42. The Site, its content and the information presented on it is intended for your use “as is”. Notwithstanding that Madrasa is doing everything in its power to ensure that the information and content on the Site is credible, correct and accurate, the information and content may contain mistakes and/or inaccuracies. Madrasa will not be liable for any damage of whatsoever kind or nature that will be caused to you as a result thereof.

43. The Site contains links to external sites, so that some of the information appearing on the Site is based on information sourced from third parties. Madrasa provides no guarantee that the information in the possession of third parties is credible and accurate and you are aware that Madrasa has not checked the credibility of the information in the possession of those third parties and its correctness. Madrasa is not responsible in any way for such information and will not be liable for any damage, of whatsoever kind or nature that will be caused to you as a result of the reliance on such information.

44. The Site contains marketing content (for example: banners, advertisements, etc.) of external advertisers. Madrasa will not be liable for any damage of whatsoever kind or nature that will be caused to you and/or anyone on your behalf as a result of marketing content on the Site.

45. Madrasa provides no guarantee that while using the Site the communication with you or with other users will be in good operation order and of high quality. Madrasa will not be liable for damage that will be caused to you due to inability to access the Site, as a result of disconnections, technical malfunctions of internet suppliers, problems with the computer systems and/or connection disruptions while communicating with the Site and/or with respect to termination of the activities on the Site—whether in whole or in part—and/or with respect to termination of the provision of services on the Site—whether in whole or in part.

46. Madrasa will not be liable for any damage of whatsoever kind or nature that will be caused to you and/or to a computer and/or to any other equipment as a result of Use of the Site and/or as a result of the retention of information on your computer, including content and lines of code,sourced from Madrasa’s computers.

47. Should you be dissatisfied with the Site, the sole and exclusive remedyat your disposal is termination of Use of the Site.

48. The foregoing on the Site and its content, including the information contained on the Site, does not constitute an offer, any form of solicitation and/or advice for entering into transactions with Madrasa and/or with any third party whomsoever.

49. Any virtual or other contact made by you or any third party on your behalf with any other users of the Site, the foregoing whether by correspondence and/or chat and/or within the framework of “meetings” held with other uses on the Site and/or in any other way, are your sole responsibility. Madrasa is not responsible in any way for such contact and will not be liable for any damage of whatsoever kind or nature that will be caused as a consequence, and without derogating from the generality of the foregoing, for physical, mental, financial, emotional or other damages.

Indemnification

50. You undertake to indemnify Madrasa and/or anyone on its behalf, for any damage, expense, loss, payment and/or loss of profit that will be caused to them, including attorneys’ fees and legal costs, due to breach of these Terms of Use by you and/or by anyone on your behalf.

51. You hereby waive any argument and/or claim and/or demand against Madrasa with respect to breach of the intellectual property rights and privacy rights concerning information and/or content uploaded by you to the Site, save where Madrasa has acted maliciously and contrary to these Terms of Use and the Privacy Policy.

Notices

52. Notices can be sent to the postal or electronic mail address provided by you when registering on the Site and to Madrasa in accordance with the modes of communication as reflected on the “Contact Us” page for establishing contact on the Site.Any notice to be sent by one party to the other, save if specified otherwise in these Terms of Use, will be done by registered post or by hand delivery or electronic mail and any notice sent by registered post will be considered as having been received by the addressee, ten business days after its delivery to the postal office and if delivered by hand or sent by electronic mail, at the time of delivery and if sent to Madrasa—only if confirmation of delivery is received by Madrasa’s computers of receipt of the notice.

Assignment of Rights

53. Madrasa may assign its rights in any matter related to the Site, to any person who will assume these Terms of Use.

Applicable Law and Jurisdiction

54. The law governing the Site and any matter related to it (including these Terms of Use) and in the event of any legal dispute relating directly and/or indirectly to the Site and/or to Use of the Site,shall be Israeli law only. The sole and exclusive jurisdiction to hear any legal dispute, related directly and/or indirectly to the Site and/or to Use of the Site, shall be conferred on the competent courts of Tel Aviv (and not on any other instance).